అకర్ణ ధనుష్టంకారాసనం చేయు విధానం మరియు ఉపయోగాలు…

images (80)

అకర్ణ ధనుష్టంకారాసనం:

సుఖాసనంలో కూర్చోని ఎడమకాలిని చాపాలి.

కుడికాలి బొటన వేలిని ఎడమ చేతితో పట్టుకొని ముందుకు వంగుతూ శ్వాస తీసుకుంటూ కుడిచేతితో ఎడమ పాదపు బొటనవేలిని పట్టుకుని చెవి దగ్గరకు తీసుకురావాలి.

3 లేద 5 సార్లు చేసి తర్వాత కాళ్ళను మార్చి చేయాలి.

ఉపయోగం:

1. వెన్నుఎముక, నడుము, సయాటికా సమస్యలు తొలగించుకోవచ్చు.

2. కాళ్ళు, చేతులు బలోపేతమవుతాయి.

3. జీర్ణక్రియ సక్రమమగును, ఉదర సంబంధిత సమస్యలు తొలగును.

Be the first to comment

Leave a Reply