ఆకుకూరలు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే…

spinach

ఆకుకూరలు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే వాటిని న్యూస్ పేపర్‌లో చుట్టి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టుకుంటే వారంపాటు తాజాగా ఉంటాయి.

Be the first to comment

Leave a Reply