సన్‌ట్యాన్ నివారించే ముల్తానీ మట్టి మరియు కొబ్బరినీళ్లు…

download (1)

ముల్తానీ మట్టిలో కొబ్బరినీళ్లు కలుపుకుని శరీరానికి రాసుకోవడం వల్ల సన్‌ట్యాన్ నివారిస్తుంది. చర్మం కొత్త నిగారింపు సంతరించుకుంటుంది. అలాగే ఇది స్క్రబ్‌లా పనిచేస్తుంది.

Be the first to comment

Leave a Reply